Tjenester

Frontbyte leverer system- og webutvikling for alle fasene i mindre og større IT-løsninger, inkludert funksjonell design, prototyping, teknisk design, modellering og utvikling/programmering.

Selskapet har spesialisert seg på Microsoft teknologier og har en egen avdeling for mobilutvikling med både iOS og Android utviklere. Disse utviklerne har inngående kunnskap om utvidet virkelighet (AR).

I tillegg har selskapet etablert et eget testsenter, og spesialisert seg på å levere ledende testtjenester for Norske kunder, for på denne måten sikre at løsninger fungere som forventet. Foruten å levere testing for eksterne, gjennomføre vi løpende testing hvor vi er engasjert for å bistå i utvikling av løsninger for våre kunder.

Prosjektgjennomføringsmodell

Frontbyte har en Agil tilnærming til systemutvikling. Prosjektene gjennomføres etter Scrum modellen. Dette er i korte trekk er en prosjektmetode som brukes primært for utviklingsprosjekt og som representerer en praktisk tilnærming til å få gjennomført nødvendig utvikling for å sikre forventet resultat.

Vår erfaring er at denne metoden passer meget godt for å sikre en optimal kommunikasjon mellom våre norske kunder og vårt team i Minsk. Dette har igjen resultert i meget fornøyde kunder.

Frontbyte har i tillegg lang tradisjon for både funksjonell design og prototyping. Selskapet kombinerer derfor ofte en lengre planleggingsfase i samarbeid med kunden i forkant av selve utviklingsløpet. Dette gir ofte en samlet reduksjon i kostnader og en langt sikrere utvikling- og prototypefase som er med å sikre at man oppnår det målet man har og at resultatet blir av meget høy kvalitet.

Scrum definerer scrum-teamet som selvdrevet og med store fullmakter til å nå definerte mål for programvareutviklingen. I henhold til denne metodikken er det ikke krav om spesifikasjoner eller detaljert planlegging av arbeidsoppgavene i prosjektgjennomføringen. Typisk gjennomføres et prosjekt i henhold til Scrum i faser på omtrent en måneds lengde – kalt en Sprint. Gjennomføringsperioden på en Sprint kan variere litt ut ifra behov/kompleksiteten i prosjektet.

I forkant av en Sprint plukkes det ut et sett med funksjoner som skal implementeres fra en liste av gjeldende krav til prosjektets resultat. Denne kravlisten kalles en «Product backlog». Listen av krav som skal implementeres i løpet av en gitt Sprint kalles en «Sprint backlog». Underveis i prosjektet gjennomføres daglige møter med en Scrum Master hvor alle medlemmer av teamet er til stede. Møtet skal vare omtrent et kvarter og i løpet av denne perioden skal alle gruppens medlemmer gi uttrykk for følgende tre forhold:

  1. Hva er gjort siden forrige scrum møte?
  2. Hva skal gjøres før neste møte?
  3. Hva har (eventuelt) vært til hinder for at gruppemedlemmet var effektiv i implementeringen av funksjonalitet.

Scrum masteren har som hovedoppgave å sørge for at disse møtene blir holdt samt at utviklingsgruppen har de beste forutsetningene for å gjennomføre en effektiv Sprint. I etterkant av en Sprint avholdes et evalueringsmøte hvor resultatene fra den siste perioden sammenholdes med de krav som ble avtalt implementert i forkant. Dernest forplikter gruppen seg til å implementere et nytt sett med krav fra produkt backloggen.

Rekruttering

Frontbyte har spesialisert seg på å hente skarpe hoder fra noen av de mest anerkjente utviklingsmiljøene i Minsk. Vi har en egen avdeling som hele tiden rekrutterer for våre kunder og vi har utviklet egne rutiner for å sikre gjennomgang av de potensielle kandidatenes tilnærming til å produsere god og riktig kode. I tillegg har vi et nettverk av rekrutteringsselskaper som hele tiden spiller inn aktuelle kandidater. Vi samarbeider også med andre større utviklingsmiljøer om levering av kandidater og team.

I rekrutteringsprosessen blir kandidatene presentert for ulike praktiske problemstillinger som skal løses. På denne måten får man kvalitetssikret den reelle kompetansen som kandidatene innehar. Dette kan f.eks være evne til å produsere objektorientert kode, evne og forståelse i forhold til å gjenbruke eksisterende klasser med videre.

”I Frontbyte er det erfarne utviklere som rekrutterer andre erfarne utviklere”.Neste side Vårt team